คำอธิบาย
หนังสือ "พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย"
เป็นผลงานนิพนธ์ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ที่ได้ประมวลเนื้อหาในพระไตรปิฎกและอรรถกถาชั้นต่างๆ เรียบเรียงให้เหมาะแก่การศึกษาค้นคว้าหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา หนังสือมีเนื้อหาเกือบ ๑,๔๐๐ หน้ากระดาษขนาด A4 เป็นประโยชน์ทั้งแก่นักศึกษาในการค้นคว้าและอ้างอิงทางวิชาการ และแก่บุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาธรรมะอย่างลึกซึ้ง

คำอธิบาย
หนังสือชุดธรรมโฆษณ์ เกิดจากการปรารภว่า
"ธรรมะที่เราพูดไปมากต่อมากแล้ว มันจะสูญหายเสียหมด ที่พิมพ์กันเป็นเล่มเล็ก ๆ หรือที่อื่นเอาไปพิมพ์ มันก็กระจัดกระจาย ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน จึงพยายามทำขึ้น ให้เป็นชุด ๆ เป็นชุดสมบูรณ์...เมื่อคิดว่าจะพิมพ์เป็นหนังสือเล่มใหญ่ขึ้นมา ก็คิดว่าใช้ชื่อ ธรรมโฆษณ์ มันง่ายดี ความหมายก็ดี"